Правила прийому

Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання в Україні.
І. Загальні питання
1.    Це Положення є обов’язковим для всіх вищих навчальних закладів України незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
2.    Дія цього Положення не поширюється на іноземців, які постійно проживають на території України і мають право вступу до навчальних закладів нарівні з громадянами України.
3.    Іноземці   здобувають   освіту   за   денною   формою   навчання,   якщо   інше   не   передбачено міжнародними угодами України.
4.    Прийом іноземців на навчання здійснюється вищими навчальними закладами, які мають дозвіл(ліцензію) на впровадження відповідної освітньої діяльності.
5.    До вищих навчальних закладів приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
II. Підстави прийому
6.    Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:
–    міжнародних договорів України;
–    загальнодержавних програм;
–    договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.
III.    Види підготовки
7.    Громадяни зарубіжних країн можуть отримати в Україні освіту:
–    у професійно-технічних навчально-виховних закладах та училищах;
–    у вищих навчальних закладах;
–    в аспірантурі та докторантурі вищих навчальних закладів та наукових установ;
–    у навчальних закладах післядипломної освіти.
IV.    Умови прийому
8.    До    вищих    навчальних    закладів    України    приймаються    іноземці,    які    мають    повну загальну середню освіту.
9.    Іноземці,  які  навчались  у  вищих  навчальних закладах зарубіжних  країн,  приймаються  для подальшого здобуття вищої освіти в Україні на підставі документів про завершений освітньо- кваліфікаційний рівень. Особи, які не мають освітнього рівня, приймаються на навчання в Україні відповідно до вимог цього Положення.
10.    Іноземці,  які  мають  повну  вищу освіту та  виявили  бажання  та  здібності  до  наукової та дослідницької роботи, приймаються до аспірантури та докторантури вищих навчальних закладів та наукових установ.
11.    Для проходження стажувань зараховуються іноземці, які мають повну вищу освіту.
V. Вимоги до стану здоров’я
12.    До вищих навчальних закладів України приймаються іноземці практично здорові, які не мають медичних протипоказань для мешкання у кліматичних умовах України та навчання за обраними спеціальностями.
VI. Перелік документів і порядок їх подання
13.    Іноземці-кандидати на навчання в Україні повинні подати такі документи:
– анкету встановленого зразка:
– копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
– документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорам України;
– медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україні;
– страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
– копію документа про народження;
– 6 фотокарток розміром 6×4 см.
14.    Особи, які вступають до аспірантури (докторантури), повинні додатково подати реферат або офіційно засвідчений керівником навчального закладу, установи, організації за місцем роботи претендента список друкованих праць із зазначенням місця друкування.
Для вступу до докторантури на додаток до зазначеного переліку документів надаються:
– тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня «доктора наук»;
– копія диплома про присвоєння наукового ступеня «кандидата наук».
15.    Документи, зазначені в пп. 13 та 14 мають бути українською, російською або англійською мовами, а документи, зазначені у параграфах „б”, „в”, „г” та „є” п. 13 та параграф „б” п. 14 мають бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
16.    Документи, зазначені у пп..13 та 14 цього Положення, осіб, які направляються на навчання заміждержавними     угодами     або     загальнодержавними     програмами,     через    дипломатичні представництва   України   або   через  дипломатичне   представництво  своєї  країни   в   Україні надсилаються  на  адресу  Міністерства  освіти  і  науки  України до  ЗО  червня для  вступу в аспірантуру, докторантуру та на стажування; до ЗО травня – для вступу на інші форми навчання, якщо  інше  не  передбачено  міжнародними  договорами  України.  Документи,  отримані  після вказаного терміну, можуть розглядатись для вирішення питання про навчання у наступному році.
17.    Особи,   які   прибувають   на   навчання   за   контрактами,   договорами,   укладеними   вищими навчальними    закладами    з    юридичними    та    фізичними    особами,    подають    документи безпосередньо до навчальних закладів.
VII. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами,
загальнодержавними програмами та договорами, укладеними вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами
18.    Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами та договорами, укладеними вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами, здійснюється   у   порядку,   передбаченому  «Положенням   про   прийом   іноземців  та   осіб  без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1998 року № 1238.
VIII. Умови навчання та матеріального забезпечення
19.    Всі іноземці  здобувають освіту в Україні на компенсаційних засадах, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або міжнародними договорами України.
20.    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 136 щорічна оплата за навчання становить не менш ніж:
5-    підготовчий факультет    – навчання в КНУ на ПФ в 2014-2015 – 1080 USD
–    основний факультет    – навчання в КНУ на основних факультетах (денна) в 2014-2015 – від 1501 до 1600 USD
(заочна) – від 600 до 900 USD.
– магістратура – навчання в магістратурі КНУ в 2014-2015 – від 1600 USD
–    аспірантура    – 2500 USD
–    стажування    – 300 USD на місяць
21.    Іноземці,   які   навчаються   в   Україні   за   міжнародними   договорами   та   загальнодержавними програмами,    на    рівних   з   українськими   студентами    правах   користуються    навчальними приміщеннями, читальними залами та бібліотеками, спортивними та культурними комплексами, забезпечуються місцями у студентських гуртожитках, якщо інше не передбачено відповідними договорами та програмами.
22.    Умови навчання та проживання інших категорій іноземців визначаються відповідними договорами (контрактами).
23.    Навчальні  заклади  не  несуть  витрат і  не  беруть  на  себе  інших  зобов’язань  у  зв’язку  з перебуванням в Україні родин іноземних студентів.
24.    Іноземці, які навчаються за міжнародними договорами та загальнодержавними програмами, переводяться з одного навчального закладу до іншого в межах Україні в кінці навчального року на підставі наказу Міністерства освіти і науки України; інші категорії іноземців – за письмовою згодою між вищими навчальними закладами.
IX. Підготовчий рік. Вивчення мови
25.    Іноземці (крім аспірантів та стажистів), які не володіють українською мовою або іншою мовою навчання, зараховуються на підготовчі факультети (відділення) вищих навчальних закладів  для іноземних громадян терміном на один рік за результатами тестування. За бажанням іноземці можуть навчатися  на підготовчому факультеті  (відділенні) впродовж двох років з  щорічною оплатою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про навчання іноземних громадян в Україні» від 26 лютого 1993 року № 136.
26.    На підготовчому факультеті (відділенні) іноземці вивчають українську мову,  історію України, країнознавство, математику, фізику, хімію, біологію, географію та інші предмети залежно від фаху,який вони мають намір одержати.
27.    Наприкінці   навчального  року  проводяться  випускні   іспити.   Учні,   які  успішно  склали  іспити, одержують  відповідний  сертифікат (свідоцтво) та  направляються  на  подальше  навчання  у навчальні заклади. Місто та навчальний заклад, де навчатиметься після підготовчого факультету іноземний   громадянин,   прийнятий   за   міждержавними   договорами   та   загальнодержавними програмами, визначається Міністерством освіти і науки України за погодження з навчальними закладами, а інші категорії –  згідно з умовами відповідних контрактів або за письмовою згодою між навчальними закладами.
28.    Іноземці, які не склали іспити, а також не виявили на підготовчому факультеті знань, необхідних для продовження навчання, відраховуються та повертаються на батьківщину за власний рахунок.
29.    Іноземці, які вільно володіють українською або іншою мовою навчання, зараховуються для здобуття освіти за результатами письмових тестів по профільних дисциплінах повної загальної  середньої освіти.
X.    Навчання у професійно-технічних училищах, коледжах та вищих навчальних закладах
30.    Зміст  навчально-виховного   процесу  та  термін   навчання  у  професійно-технічних  училищах, коледжах та  вищих навчальних закладах,  а також умови  присвоєння  іноземцю  відповідної кваліфікації визначається згідно з чинним законодавством України.
XI.    Навчання іноземців, які мають освіту на рівні бакалавра, у вищих навчальних закладах
31.    Зміст навчально-виховного процесу та терміни навчання у вищих навчальних закладах, а також умови присвоєння   відповідної кваліфікації іноземцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, визначаються державними стандартами навчання та регулюються Положенням «Про організацію   навчального   процесу  у   вищих  навчальних  закладах»,   затвердженого   наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161.
XII. Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі
32.    Іноземці приймаються до аспірантури та докторантури вищих навчальних закладів та наукових установ для підготовки та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, доктора наук за результатами співбесіди.
33.    Термін підготовки, зміст навчання та умови присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук   визначаються   «Положенням   про   підготовку   науково-педагогічних  та   наукових   кадрів»,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309.
XIII. Стажування
34.    Стажування іноземців у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти має на меті підвищення їх наукової, педагогічної кваліфікації, професійних знань та майстерності.
35.    Стажист, який прибув на стажування терміном 1 рік, зобов’язаний володіти українською мовою або іншими мовами навчання. Особам, які прибувають на навчання терміном понад один рік та не володіють українською мовою або іншою мовою навчання, надається можливість, в рахунок встановленого терміну стажування, проходити мовну підготовку у навчальному закладі, який його приймає.
36.    Зміст навчання, термін підготовки та умови присудження іноземцям відповідної кваліфікації у закладах післядипломної освіти визначаються згідно з чинним законодавством України.
XIV. Документи про освіту
37.    Іноземцям, які завершили навчання, захистили дипломний проект (роботу), здали державні іспити відповідно  до  вимог  освітньо-професійної  програми  підготовки,  рішенням  державної комісії присвоюється відповідно освітній рівень (кваліфікація), видається документ про освіту державного зразка згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про документи про освіту» від 12 листопада 1997 року №1260.
38.    Вищі   навчальні   заклади   проставляють  у   Міністерстві   освіти   і   науки   України  апостиль на документах про освіту або легалізують їх у Міністерстві закордонних справ України.
XV. Про порядок ознайомлення іноземців з Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів України
39.    Вищі навчальні заклади зобов’язані ознайомити іноземних студентів з цим Положення.
40.   Іноземні студенти письмово підтверджують свою згоду виконувати вимоги цього Положення.